Вие сте тук

Договор за доставка №ГД-В-44/16.09.2013 по проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Днес, 16.09.2013 г. в гр. Нова Загора, обл. Сливен, между:

1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. НОВА ЗАГОРА, с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Петко Енев” № 54, с ЕИК 000582554, представлявано от директор Бойка Няголова, в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „Сивон“ ЕООД, ЕИК 119677031, със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора,ул. „Цар Иван Асен II“ № 9. представлявано от Стоян Иванов Влаев, ЕГН ХХХХХХХХХХ (ЗЗЛД), в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 101е от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: “Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ "Иван Вазов”, гр. Нова Загора за периода от 16.09.2013г. до 31.10.2014г.” с две обособени позиции: 1. „Сутрешна закуска за децата от подготвителната група и учениците от първи до четвърти клас” и 2. „Топъл обяд, включващ основно ястие и десерт за учениците от полуинтернатните групи към целодневното обучение от първи до осми клас”, по Проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” – съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси”, публикувана в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под №9018652/12.08.2013 г. и Решение № 898/ 09.08.2013 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава периодично – всеки учебен ден за срока на договора, да доставя в ученическия стол за хранене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при пълно спазване на условията и изискванията по настоящия договор, на:
1. готови за консумация закуски – по 0.40 лв. /четиридесет стотинки/ ДДС за един брой доставена закуска;
2. готово за консумация основно топло обедно ястие и десерт – по 1.40 лв. / един лев и четиридесет стотинки/ с ДДС за един брой доставен обяд;
както и да прехвърли правото на собственост на доставените стоки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу единични цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /0.40 лв. с ДДС за един брой доставена закуска и 1.40 лв. с ДДС за един брой доставен обяд/ като участник в процедурата по гл. VIIIа от ЗОП за възлагане на настоящата обществена поръчка, открита с Решение № 898/ 09.08.2013 г. на директора на СОУ „Иван Вазов”, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати.
(2) Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска и обяд) трябва да бъде в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;
2. Закона за храните;
3. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения;
4. Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
5. Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци;
7. Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;
8. Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението;
9. Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните;
10. Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария;
11. Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и
използуване на особено бързо развалящите се хранителни продукти;
12. Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;
13. Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните;
14. Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в
храните
15. Наредба за изискванията към бързо замразените храни,
както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти.
(3) Ежеседмично ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на поръчката представя на служителя в училището (възложител) на длъжност „ЗАС”, за утвърждаване меню за следващата седмица, което да включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове. Служителят в училището (възложител) на длъжност „ЗАС” има право да изиска промяна в менюто, ако то или част от него не отговаря на задължителните нормативни изисквания. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи съответните промени в менюто.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него храни да
включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото от служителя в училището (възложител) на длъжност „ЗАС” меню за съответната седмица.
(5) Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово съдържание.
(6) Млякото, млечните продукти и хляба да са произведени по БДС или еквивалентно. (7) Доставката на готовата за консумация храна, е необходимо да включва следното:
1. Сутрешна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас, за прогнозен брой на децата и учениците: за периода 16.09.2013г. – 24.05.2014г. - 94, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 156; за периода 24.05.2014г. – 31.05.2014г. – 70, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 5; за периода 15.09.2014г. до 31.10.2014г. – за прогнозен брой на децата и учениците- 94, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 34;
2. Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт за учениците от полуинтернатните групи, за прогнозен брой на учениците: за периода 16.09.2013г. – 24.05.2014г. – 81, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 156; за периода 24.05.2014г. – 31.05.2014г. – 61, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 5; за периода 31.05.2014г. – 13.06.2014г. – 22, за прогнозен брой дни- 10, за периода 15.09.2014г. до 31.10.2014г. – за прогнозен брой на децата и учениците- 80, за прогнозен брой на учебните дни в този период- 34, като конкретният брой деца и ученици по т. 1 и 2 за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се уточнява по реда на ал. 9.
(8) Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, два пъти на ден:
а) сутрешна закуска до 8:00 ч. в съответния ден;
б) топъл обяд до 12:15 ч. в съответния ден, съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.
(9) Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, се уточняват с
директора на училището или с определен от него служител един работен/учебен ден преди извършването на доставката, а тези, за които ще трябва да се доставя основното обедно ястие – в деня на доставката до 9:00 ч.
(10) Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба №
5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи.
(11) Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.
(12) Порциите да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и със специфичните потребности на хранещите се деца и ученици.
(13) Доставената храна да бъде съпроводена с документ за качество.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя обяда в съдове за многократна употреба, които да бъдат в етикирани и покрити, с цел да се запази топлината на храната.
(15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храна по ал. 7, т. 1 и 2, според броя на децата и учениците, които ще се хранят.
(16) Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България и законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.
(17) Ежедневно служителят в училището (възложител) на длъжност „ПДАСД” контролира количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.
(18) При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, училището (възложител) на длъжност „ПДАСД” или директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно и своевременно, в срок 30 (словом: тридесет) минути от съобщаването на рекламацията, да достави храна, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:
1. да получават доставената готова храна за консумация, според утвърденото меню и съответстващи на всички договорни условия по чл. 1 от настоящия договор, в определения срок;
2. да проверяват дали доставените готови за консумация храни съответстват на изискванията по т. 1;
3. да откажат приемането на доставени готови за консумация храни, ако не съответстват
на някое от условията по чл. 1 от настоящия договор и да направят рекламация;
4. в случаите по т. 3 да изискат изпълнение съобразно изискванията на чл. 1 от договора, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;
5. да получат фактура за дължими плащания, съгласно условията и изискванията по
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена в срок 5 (пет) работни дни от представянето на фактура на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица след приемането на доставени готови за консумация храни от тях, в съответствие с другите клаузи от договора. Фактурата се представя за приетите доставки през предходния месец.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражения незабавно щом открият посочените в ал. 1, т. 3 несъответствия (недостатъци), включително и ако ги открият след приемането на доставени готови за консумация храни.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставената стока в срока и при условията по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в утвърденото седмично меню, съответстващи на всички приложими български и европейски нормативни стандарти, регламентиращи изисквания към хранителните продукти и готовите за консумация храни, които се доставят за консумация на деца от подготвителни групи и на ученици в училищни столове за хранене;
2. да доставя готовите за консумация храни в училищния стол на възложителя;
3. да доставя само храни, които са произведени и/или складирани единствено в обекти, отговарящи на чл. 12 от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХр;
4. да доставя готови за консумация храни, които са в съответствие с добрите практики за
производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на храните, системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната документация, въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или търговеца или производителя, от които ги е купил;
5. да доставя храни, които в приложимите случаи са етикетирани и опаковани, съгласно изискванията на Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни актове;
6. да доставя готови за консумация храни, които притежават по-дълъг срок на годност,
считано от деня на доставката;
7. да доставя готовите за консумация храни в определени в чл. 1, ал. 8 от договора срок;
8. да доставя готовите за консумация храни с негови собствени или наети превозни средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти в Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.
9. да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените през предходния месец при условията на точки 1 – 8 и приети готови за консумация храни;
10. в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от договора, да достави отново готови за консумация
храни в определения в настоящия договор срок (чл. 1, ал. 18), като спази задълженията си, визирани в чл. 1 и 4, 1 – 9, без да му се дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;

11. да издава отделна фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ закуски, и отделна фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ основни ястия и десерти от обяда, за предходния месец. Във фактурите да бъде отразено, че обядът е доставен по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Цената по договора се плаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ТБ “Райфайзен банк” АД – клон Нова Загора; IBAN: BG37RZBB9155104742418
BIC: ………………………
(2) Цената по ал. 1 се плаща само за доставени закуски и/или основно ястие и десерт от обяда, по брой, уточнен по реда на чл. 1, ал. 9, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора като съответстващи на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за това фактура за приетите доставки през предходния месец.
(3) Цената по ал. 1, при условията на ал. 2, се заплаща в срока по чл. 2, ал. 2 от договора.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 6. (1) При виновно неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, съгласно разпоредбите на гражданското законодателство.
(2) За забава, всяка страна дължи по 0.5 % от общата стойност на неизпълненото задължение, за всеки просрочен ден.
(3) За неизпълнение на задължението си по чл. 1, ал. 18 и чл. 4, т. 10 от договора, в
определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 500 лв. за всеки отделен случай на такова неизпълнение.
Чл. 7. (1) Обезщетение не се дължи за неизпълнение или забава, когато са причинени от
непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

VІ. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила от деня на сключването му и действа за срок до
31.10.2014 г. по отношение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя определените с настоящия договор стоки, а по отношение на плащането на доставките, извършени през месец октомври 2014 г., срокът на договора е до 14.11.2014 г.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя договорените готови храни по време на учебната 2013/2014 г. – от 16.09.2013 г. (понеделник) до 13.06.2014 г. (петък) и за учебната 2014/ 2015г. – от 15.09.2014г. /понеделник/ до 31.10.2014 /петък/ ;

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане срока на неговото действие;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. с тримесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на получаването му;
4. при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от подписването на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато два или повече пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 4, т. 10 от договора, с изключение на случаите, когато лошото качество се дължи на непреодолима сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.
(3) Ако прекратяването на договора в случаите на ал. 1 и 2 е с предизвестие, то е с едномесечен срок и трябва да е в писмена форма.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 10, когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30 (тридесет) дни след падежа.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на договора. При промяна на своя адрес, всяка страна се задължава да уведоми другата за новия си адрес в тридневен срок от промяната.
Чл. 13. За неуредените случаи в този договор, възникнали по повод регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, както и на други приложими нормативни актове на българското законодателство.
Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Технически спецификации;
2. Предложена цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на настоящата поръчка;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по
възлагане на настоящата поръчка.
Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.................................... ........................................

Гл. счетоводител:

Съгласувал:

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 November, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002659/01.10.2014 Стойност обяди- 1570,80 лв Платена на 03.10.2014
Фактура № 0000002658/01.10.2014 Стойност закуски - 628,40лв Платена на 03.10.2014
Фактура № 0000002691/03.11.2014 Стойност обяди- 2912,00 лв Платена на 06.11.2014
Фактура № 0000002692/03.11.2014 Стойност закуски- 1156,40 лв Платена на 06.11.2014